10.797222346,106.677222250

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp do khó khăn Covid-19

31/08/2021 - 09:08:46 PM | 1497

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã bào mòn sức lực của rất nhiều doanh nghiệp trong nước. Vì thế mà hiện nay, số doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể có chiều hướng gia tăng. Giải thể doanh nghiệp có phải là lựa chọn hợp lý cho các công ty? Thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư tư vấn doanh nghiệp đối với quý khách hàng, quý công ty đang vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp trước những khó khăn của dịch Covid-19.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp 

thủ tục giải thế doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, giải thể doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trong bối cảnh hiện nay, dịch Covid-19 tác động đến quá trình sản xuất của các doanh nghiệp, gây cản trở cho đầu vào, đầu ra bị đứt gãy, nhân lực thiếu hụt, nguồn vốn bị thâm hụt, thiếu thốn ngân sách tài chính. Đây là nguyên nhân dẫn đến quyết định “rút lui” của các doanh nghiệp.Vì thế, khi rơi vào tình trạng khó khăn trong mùa dịch Covid-19, thủ tục giải thể doanh nghiệp có thể thực hiện theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. 

Cần lưu ý, bên cạnh các trường hợp giải thể doanh nghiệp, pháp luật còn quy định về điều kiện đủ rằng doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

>>> Tải Mẫu Thông báo Về việc giải thể doanh nghiệp

2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19

thủ tục giải thế doanh nghiệp 1

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2: Thông báo công khai nghị quyết, quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp thực hiện thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Cụ thể hồ sơ bao gồm: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

+ Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

+ Phương án giải quyết nợ (nếu có) trong trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Lưu ý, khi gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể là hồ sơ được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính phải kèm theo Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ Nợ thuế;

+ Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

+ Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Lưu ý, trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp 

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Trên đây là những tư vấn về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19 mà quý khách hàng có thể tham khảo. Khác với thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp sẽ dẫn đến chấm dứt sự tồn tại, hoạt động của doanh nghiệp đó, đồng thời doanh nghiệp sẽ bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh. Vì thủ tục giải thể doanh nghiệp phải thực hiện qua nhiều trình tự, các bước phức tạp, nếu có những thắc mắc về các nội dung trên hoặc chưa nắm rõ, quý khách hàng có thể liên hệ qua hotline 094 221 7878 hoặc 096 267 4244; qua email Saigonlaw68@gmail.com hoặc Luatsutronghieu@gmail.com.

Trân trọng!

>> Xem thêm:

- Văn phòng luật sư Dĩ An Bình Dương

- Văn phòng luật sư huyện Bình Chánh

- Văn phòng luật sư Long An

Bài viết mới nhất

Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục hành chính không dễ để thực hiện. Dưới đây là những quy định cần biết mà Vnlaw Group lưu ý khi thực hiện thủ tục này.

giải thể doanh nghiệp

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
Hotline tư vấn miễn phí: 096 267 4244